Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal van Bove Verhuurmaatschappij B.V.

Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en binden op alle overeenkomsten tot het verhuren door Bove Verhuurmaatschappij B.V. van goederen en machines en materiaal in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

1.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3 Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever/huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvang door verhuurder verstrekte gegevens. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na ondertekening.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en exclusief omzetbelasting.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden verhuurder alleen indien deze door verhuurder schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd zijn.

2.4 De dag- en weekprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij een gebruik meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week geldt een door verhuurder vast te stellen toeslag.

2.9 Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen, vermelding maten, capaciteit en gewicht kan verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Huurperiode

3.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld. Verhuurder is niet verplicht de huurperiode te verlengen.

3.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden, tenzij anders overeengekomen, alle dagen, ook verletdagen, zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag. Bij regen-, vorstverlet of werkstaking is huurder de normale huur verschuldigd tenzij dit uitdrukkelyk anders is overeengekomen.

De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op de CAO Metaal en Techniek vastgestelde werktijden per week, namelijk 38 uur. Indien materieel langer dan deze werktijd wordt gebruikt, behoudt verhuurder zich het recht de huurprijs evenredig te verhogen. Huurder is verplicht direct na afloop van elke kalenderweek aan verhuurder opgave te verstrekken van de buiten de CAO-werktijden gewerkte uren.

Pagina 1 van 7 Algemene voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal bij Bove Verhuurmaatschapptj B.V.
Verhuurder heeft het recht de huurprijs aan te passen, indien de kostprijs dit noodzakelijk maakt.

De huurverhoging gaat in 4 weken nadat de verhoging schriftelijk aan huurder is gemeld. Huurder heeft het recht de huur te beéindigen indien hij met de verhoging niet akkoord gaat. In dat geval zal hij het gehuurde onverwijld, te weten binnen 1 dag, op zijn kosten terug leveren.

3.3 De huurder dient het huurobject uiterlijlc op de dag en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt aan verhuurder af te geven, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

3.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretourneerd.

3.5 De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het huurobject heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheert afmelden en achterlaten van het huurobject wordt door verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

Afleveren, afhalen en levertijd

4.1 Indien niet anders is overeengekomen, geschiedt het afleveren en ophalen van het huurobject door verhuurder aan het door huurder opgegeven adres op de begane grond en voor rekening van huurder.

4.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Nimmer kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding en/of afwijking van de levertijd. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden als normale huurtijd beschouwt.

4.3 Het huurobject dient direct bij ontvangst door huurder te worden gecontroleerd. Reclames moeten op de dag van aflevering direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.

4.4 Indien aflevering op verzoek van huurder wordt uitgesteld, is verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden, tenzij huurder bij het verzoek tot uitstel tenminste 24 uur in acht heeft genomen.

4.5 Indien het huurobject door expeditie van verhuurder of die van derden dient te worden teruggebracht, wordt het huurobject bij terugkomst gecontroleerd. Het meenemen van het huurobject door verhuurder of diens expediteur is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet-schoonmaken of onjuist verpakken of borgen wordt vastgesteld, laat verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de huurder weten. Na melding kan verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de huurder berekenen.

Pagina 2 van 7 Algemene voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal bij Bove Verhuurmaatschappij B.V.
Risico

5.1 Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking aan huurder is gesteld voor risico van huurder. Huurder dient zorg te dragen voor verzekering bij een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij.

De wettelijke aansprakelijkheid is door verhuurder geregeld. Het W.A.M. plichtig materieel is door de verhuurder conform bepalingen van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen verzekerd. Iluurder is verplicht het gehuurde ten gunste van de verhuurder te verzekeren tegen diefstallen en schade door aan- of inrijdingen of alle andere schade(s) niet door verhuurder verzekerd voor zover de W.A.M. en W.A.-verzekering niet dekkend is. In geval van schade is huurder verplicht dit terstond aan verhuurder te melden en schriftelijk te bevestigen. Niet gemelde schade(s) komt voor rekening en risico van huurder of gebruiker. Per schade geldt een eigen risico van € 2.500,-.

5.2 Indien buiten schuld van de huurder schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het huurobject kunnen niet op verhuurder worden verhaald.

5.3 Bi diefstal schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.

Verplichtingen van huurder

6.1 Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden (behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering.
Eventuele extra arbeidstijd voortvlociende uit het niet of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van de huurder.

6.2 Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat huurder het huurobject in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na terug-ontvangst van het huurobject door verhuurder zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd onder aftrek van aan verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.
Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom
overschrijdt, is verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.

6.3 Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te onderhouden en te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften in acht genomen dienen te worden. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energietoevoer, brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode. Het is huurder niet toegestaan veranderingen

Pagina 3 van 7 Algemene voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal bij Bove Verhuurmaatschapptj B.V.
aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door verhuurder gegeven uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder te melden.

6.4 Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van verhuurder.

6.5 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden door te verhuren of in bruikleen af te staan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

Eigendom en inspectie

7.1 Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door verhuurder wordt derhalve het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren of te laten controleren.

7.2 Huurder is verplicht zich reeds nu voor alsdan hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

Verlies van materiaal

8.1 Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstanddoening van het huurobject, zowel om baat als om niet, ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van verhuurder verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

8.2 Huurder dient verhuurder onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met verhuurder bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het huurobject direct terug te leveren aan verhuurder.

8.3 Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of gedeeltelyk verloren gaat of uit de macht van de huurder raakt, dient huurder de verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan kopen. Tevens dient huurderving betaald te worden vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van het huurobject. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit dan verplicht huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan verhuurder.

Beéindiging, opzegging en vervanging

9.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beéindigd door retournering en acceptatie van het huurobject door verhuurder.

Pagina 4 van 7 Algemene voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal bij Bove Verhuurmaatschappij B.V.
9,2 Indien is overeengekomen dat het huurobject door verhuurder zal worden opgehaald, dient bij afmelding steeds tenminste 24 uur in acht genomen te worden.

9.3 Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

10.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, corlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in verhuurders bedrijf of dat van haar leveranciers.

10.3 Bij overmacht heeft verhuurder de keuze om ofwel de termijn van de aflevering met de door der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beéindigen.

Betaling

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de verhuur van materieel uitsluitend op basis van betaling vooraf.

11.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verhuurder aan te wijzen rekening zonder enige aftrek, verrekening of korting.

11.3 By overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.

11.4 Indien huurder niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verhuurder zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag.

11.5 Alle redelijk gemaakte kosten vallende op inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige huurder.

11.6 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag met cen minimum van € 300,00. De kosten als vermeld onder 11.5 en 11.6 worden verhoogd met € 40,00 administratiekosten.

Aansprakelijkheid

12.1 De huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen c.q. de huurovereenkomst ondertekent, blijft te allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen met bijkomende kosten.

Pagina 5 van 7 Algemene voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal bij Bove Verhuurmaatschappy B.V.
12.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan verhuurders zijde is alle aansprakelijkheid richting verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichten werkzaamheden (waaronder breukrisico van glas}, zowel bij huurder als by derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Behoudens opzet of grove schuld is verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van verhuurder dan wel van personen die door verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld.

12.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van huurder.

12.5 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.

12.6 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade ten gevolge van lekkage van het huurobject.

12.7 Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de)montage, opslag, verblijf of onderhoud van materieel aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Personeel

13.1 Indien in de huurovereenkomst mede is begrepen het ter beschikking stellen van personeel, zal verhuurder ervoor zorgdragen dat het personeel de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezit zoals in de van toepassing zijnde wetgeving en eventucel in de overeenkomst nader gespecificeerd en dat het personeel volledig gekwalificeerd is om de werkzaamheden te verrichten zoals aangegeven in de overeenkomst.

13.2 Indien de huurder personeel ter beschikking stelt voor de bediening van het materieel, zal de huurder ervoor zorgen dat het personeel, dat hij opdracht geeft en/of inhuurt om het materieel te bedienen, volledig de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezit om de werkzaamheden met het materieel te verrichten.

Huurder is volledig verantwoordelijk voor het personeel die de huurder ter beschikking stelt voor de bediening van het materieel.

13.3 Huurder zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en huurder vrijwaart verhuurder volledig voor alle consequenties, schade, kosten en verlies die voortvloeien uit enig handelen of nalaten van het personeel tenzij in geval van opzet van het personeel met het doel de schade, kosten en/of verlies te veroorzaken.

13.4 Het personeel dient te worden beschouwd als ingeleend personeel. Het personeel zal de werkzaamheden uitvoeren onder de supervisie, aanwijzing en controle van huurder en in naam van huurder.

13.5 Huurder zal volledig verantwoordelijk zijn voor en zorgdragen voor een veilige

Pagina 6 van 7 Algemene voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal bij Bove Verhuurmaatschappy B.V. werkomgeving voor het personeel en het naleven van de (arbo-)wetgeving gedurende het project en/of de huur. Huurder zal verhuurder vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen en ter zake van alle vorderingen, eisen, acties en procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen verhuurder en/of personeel en/of verhuurders onderaannemers ter zake van enig(e) gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke huurder verantwoordelijk is volgens dit artikel.

13.6 Huurder zal handelen in overeenstemming met alle regels, regelingen, voorschriften en maatregelen met betrekking tot veiligheid, milieu, gezondheid en werkomstandigheden.

Annulering

14.1 Bi annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt verhuurder recht om nakoming te eisen.

14.2 Indien verhuurder een annulering accepteert, is verhuurder gerechtigd aan huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is, ter zake van winstderving.

14.3 Huurder is geen vergoeding verschuldigd, indien huurder bij annulering tenminste 24 uur voorafgaand in acht heeft genomen.

Opschorting en ontbinding

15.1 Indien de huurder niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of sursearnice van betaling van de huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid in de ruimste zin van het woord.

15.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht/geschillen

16.1 Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands recht

Pagina 7 van 7 Algemene voorwaarden voor verhuur van machines en materiaal bij Bove Verhuurmaatschappyj B.V.

nl_NLDutch